Lemna polyrhiza L.

Taxonomic status:Homotypic synonym

Accepted name:Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.