Eucalyptus aff. rubida (Moroka)

Taxonomic status:Synonym

Accepted name:Eucalyptus rubida H.Deane & Maiden