Oxalis aff. latifolia (Heathmont)

Taxonomic status:Synonym

Accepted name:Oxalis vallicola (Rose) R.Knuth