Stipa oligostachya Hughes

Bull. Misc. Inform. 1921: 12 (1921) APNI

Taxonomic status:Homotypic synonym

Accepted name:Austrostipa oligostachya (Hughes) S.W.L.Jacobs & J.Everett