Leucopogon ericoides (Sm.) R.Br.

Prodr. 543 (1810) APNI

Taxonomic status:Homotypic synonym

Accepted name:Styphelia ericoides Sm.