Potamogeton perfoliatus var. perfoliatus

Taxonomic status:Homotypic synonym

Accepted name:Potamogeton perfoliatus L.