Grammitis billardierei Willd.

Sp. Pl., edn 5, 5: 139 (1910) APNI

Taxonomic status:Homotypic synonym

Accepted name:Notogrammitis billardierei (Willd.) Parris