Triglochin microtuberosa Aston

Taxonomic status:Homotypic synonym

Accepted name:Cycnogeton microtuberosum (Aston) Mering & Kadereit