Acmena smithii (Poir.) Merr. & Perry

J. Arnold Arbor. 19: 16 (1938) APNI

Taxonomic status:Homotypic synonym

Accepted name:Syzygium smithii (Poir.) Nied.