Potamogeton tricarinatus Form 1

sensu Fl. Victoria 2:149 (1994)

Taxonomic status:Synonym

Accepted name:Potamogeton sulcatus A.Benn.