Tmesipteris billardierei Endl.

Taxonomic status:Heterotypic synonym

Accepted name:Tmesipteris obliqua Chinnock