Bromus macrostachys Desf.

Taxonomic status:Heterotypic synonym

Accepted name:Bromus alopecuros Poir.