Potamogeton tricarinatus Form 2

sensu Fl. Victoria 2:149 (1994)

Taxonomic status:Synonym

Accepted name:Potamogeton cheesemanii A.Benn.