Agropyron velutinum Nees

Taxonomic status:Homotypic synonym

Accepted name:Australopyrum velutinum (Nees) B.K.Simon